Ing. Jitka Jiskrová pro Vysokomýtský zpravodaj

Michal Hynek Články

O tom, že učení nemusí být jen mučení ve školních lavicích, vědí své žáci Integrované střední školy technické ve Vysokém Mýtě. Učitelům se v této škole již sedm desítek let daří propojit zdánlivě neslučitelné – příjemnou atmosféru s kvalitní výukou a tradiční obory, prověřené historií, s moderními trendy dneška. „Naučit se základy teorie a získané znalosti pak vyzkoušet v praxi, k tomu se zdarma naučit řídit nákladní auto nebo svařovat, je na technické dnes již samozřejmostí“, říká ředitelka školy Jitka Jiskrová, která přijala pozvání k rozhovoru měsíce.

Paní ředitelko, školní rok 2019/20 je pro vaši školu rokem jubilejním. Představte nám ji v úvodu našeho rozhovoru.

Na  naší škole mají žáci možnost studovat v  deseti oborech učebních či maturitních. Vycházíme vstříc i zájemcům s výučním listem v technickém oboru, toužícím po vzdělání zakončeném maturitní zkouškou, neboť naše škola umožňuje nástavbové studium. Stěžejní záležitostí je, aby žáci pracovali v podnětném prostředí, které není zasaženo negativní motivací. Respektujeme každého jako jedinečnou osobnost. Za důležité pokládáme pro všechny žáky stanovení si jasného cíle, hned na počátku studia, k němuž budou v průběhu let směřovat. Pro někoho jím může být vysněná profese, dobré finanční ohodnocení, pro jiného získání maturity, kolektiv ve škole, kamarádi, inspirující učitelé nebo pohodová atmosféra spojená se zajímavý-mi projekty, které škola nabízí.

Zmínila jste velkou možnost výběru studijních oborů.

Je jich opravdu spousta. Jedním z nich je například čalounictví, kde se žáci naučí, jak opravit sedlo na motorce nebo jak zrekonstruovat starožitný nábytek. Jedná se o prestižní obor, neboť se vyučuje pouze na osmi českých školách, naše škola je jedinou v kraji. Žáci tak mají možnost naučit se řemeslu, které v dnešní době již mnoho lidí neovládá, a proto je i velmi dobře honorované.

Vymýšlení a projektování nejrůznějších součástek si mohou osvojit v oboru počítačová grafika. Jedná se o neustále se rozvíjející obor, se závratným růstem platů. Žáci se učí pracovat s CADem a dalším specializovaným softwarem, jako je Inventor. Již na škole pracují s  moderním vybavením a  technologiemi, a totéž je čeká na odborné praxi. Hledat závady strojů a připravovat se na práci servisního technika mohou žáci v oboru mechanik strojů a zařízení se zaměřením na CNC stroje. Žáci navíc získají svářečský průkaz a naučí se základy konvenčního obrábění, ale hlavně si osvojí programování CNC strojů. Pracují v čistém prostředí a s moderním vybavením. S  tímto oborem se naši absolventi uplatní nejen u nás, ale i v zahraničí a mohou očekávat vysoké mzdové ohodnocení. Klademe maximální důraz na praxi, kterou realizujeme ve vybraných firmách, kde žáci získají řadu cenných zkušeností.

Jaký obor je nejstarší?

Nejstarším vyučovaným oborem je karosář, s jehož výukou začal ve Vysokém Mýtě před sedmdesáti lety v soukromém středisku pan Sodomka, kterému naše škola vděčí opravdu za mnohé.

Povídejte…

Díky patří těm, kteří školu založili, protože je geniálně koncipovaná. Všechny její části jsou umístěny v jednom areálu, učebny teoretické i praktické výuky, ale i jídelna. Rozsáhlé možnosti sportovního vyžití v podobě tělocvičny, posilovny, dvou venkovních hřišť na nohejbal, malého hřiště s umělým povrchem a  tenisového kurtu zvyšuje komfort i Domova mládeže, kde mohou být žáci přes týden ubytovaní.

Jak se vám daří navazovat na vize vašich předchůdců?

Naší snahou je rozvíjet vše dobré, co se podařilo v uplynulých obdobích ve škole vytvořit a zvyšovat nadále kvalitu vzdělávání s využitím současných trendů. Vážíme si budovatelů naší školy i  poselství, která nám zanechali. Jsme vděční bývalým zaměstnancům, kteří školu od doby jejího založení posouvají stále vpřed. Jako výraz našeho poděkování jsme v závěru loňského školního roku uskutečnili setkání se všemi zaměstnanci školy. Věnovali jsme s kolegy dlouhý čas pátrání v kronikách i jinde, abychom našli kontakty na naše bývalé učitele, ředitele, učitele odborného výcviku, kuchařky, uklízečky, školníky, vrátné a mohli je pozvat v mnoha případech po dlouhých letech zpět do budovy naší školy.

Co pokládáte v současné době v oblasti vzdělání za nejdůležitější?

Důležité je, aby naši žáci nalezli smysl učení dané problematiky nebo předmětu. Ideálně by mělo jít o způsob, jakým je možné poznatky prakticky uplatnit. O tom, že se nám daří, svědčí i velký zájem o maturitu, na kterou mohou dosáhnout i  žáci učebních oborů. Ti po absolvování dvouletého nástavbového studia nacházejí velmi žádané uplatnění například v profesích jako je technolog apod. Zahájili jsme tradici předávání maturitního vysvědčení a výučních listů absolventům v expozici Muzea českého karosářství za účasti zástupců města, spřízněných firem a hlavně rodičů a přátel naší školy.

Je všeobecně známé, že žáci vaší školy dosahují vynikajících výsledků v soutěžích odborných dovedností.

Žáci naší školy velmi rádi pracují rukama a ze studií si kromě nejrůznějších osvědčení a vysvědčení odnášejí i svářečské listy, řidičské průkazy apod. Velkou motivací pro žáky je soutěž Autoopravář junior v automobilce Škoda a. s. Mladá Boleslav, kde se pravidelně umísťují na předních místech. Je tomu stejně i u ostatních soutěží. Tři žáci naší školy byli oceněni v rámci Programu podpory nadaných žáků Pardubického kraje a převzali z rukou radních Pardubického kraje ocenění „Mladý talent Pardubického kraje“. Zajímavým projektem, do kterého se škola zapojila, je Moje vize nula, která se týká bezpečnosti mladých řidičů na silnicích. Podstatnou roli v životě naší školy hrají technicky orientované kroužky, umožňující rozvoj a zájmy žáků.

Jak dalece se daří nacházet uplatnění pro vaše žáky?

Vzhledem k žádaným technickým oborům a vysoké poptávce po kvalifikovaných pracovnících nacházejí naši absolventi výborné uplatnění na trhu práce nejen v České republice, ale i za hranicemi. Nabídky často naši žáci dostávají již v průběhu studia. Za dobré výsledky vděčíme zejména přátelské atmosféře, individuálnímu přístupu učitelů a solidnímu vybavení. Navíc v dnešní době se pro žáky jedná i o jistotu v uplatnění na trhu práce.

Často vyzdvihujete důležitost pozitivní motivace…

Dokázat řádně motivovat  žáky ke studiu dá pořádně zabrat, to ví každý pedagog. Učitele obdivuji, protože máme početné třídy. Usměrnit žáky a nevést jen frontální, ale i týmovou, kooperativní či projektovou výuku a zároveň zaujmout, to je často herecký výkon. Pro školu je velmi důležitá přátelská atmosféra, respekt k odlišným názorům a vzájemná úcta. Naše škola se zapojila prostřednictvím smluvních partnerů i do projektu Best Employers. I v tomto případě se jedná o motivační program pro žáky středních škol, ve kterém je nyní zapojeno více než 2000 žáků napříč celou republikou. Pozitivní motivací jsou i firemní a prospěchová stipendia, prostřednictvím kterých jsou odměňováni žáci s dobrými studijními výsledky. Jde i o skvělou příležitost, jak naučit mladé lidi hospodařit s penězi.

Jak škola reflektuje současné trendy?

Současný trend digitalizace a Průmysl 4.0 logicky vede ke změnám na trhu práce a na tyto nové podmínky musí škola naše žáky připravit. Moderní továrny budou využívat kyberneticko-fyzikální systémy, které převezmou monotónní činnosti, dosud vykonávané lidmi. Vzdělávání budoucích odborníků musí bezpodmínečně zohlednit skutečnost, že bouřlivý technický vývoj odráží v  automobilovém průmyslu nejnovější trendy, neboť elektrická mobilita, digitalizace a umělá inteligence postupují vpřed opravdu mílovými kroky.

Je předpoklad, že vzniknou nová pracovní místa, která budou vyžadovat vyšší kvalifikaci zaměstnanců.

Rozvoj Průmyslu 4.0 bezprostředně se vzděláním souvisí. Kvalitní a správně orientované vzdělávání může k jeho rozvoji výrazně přispět. Digitalizace vytváří potřebu nových znalostí a dovedností, neboť se důsledky bouřlivého technologického rozvoje budou projevovat ve všech sférách společnosti. Technologické a společenské změny vytvářejí tlak na inovace technického vzdělávání napříč vzdělávacím systémem od škol základních přes střední až ke školám vysokým.

Jak se vám daří tomuto tlaku čelit?

Navázali jsme spolupráci s více než sedmnácti základními školami a rovněž s Univerzitou Pardubice. Jeden z tamních vyučujících, absolvent naší školy, pomáhá otevírat cesty současným absolventům.

Navraťme se k oslavám, které u vás průběžně probíhají od září…

Oslavy výročí byly zahájeny slavnostním pasováním přijatých žáků, kde všichni obdrželi šerpu a symbolický klíč ke škole. Akt pasování je pro nás důležitý proto, aby žáci pocítili hrdost a  sounáležitost se školou. Druhou významnou událostí byl 19. ročník Autosalonu, který se již dlouhá léta těší širokému zájmu veřejnosti. Navštívili jsme technické muzeum a kulturní památky ve Vídni, v prosinci proběhl sportovní den společně se žáky základních škol za účasti zástupců města a spřízněných firem.

Stojíme na prahu nového roku a oslavy pokračují dál. Nač se ještě vaši žáci mohou těšit?

V březnu připravujeme návštěvu automobilek Audi a BMW pro čtyřicet pět žáků automobilních oborů. Na jaře se uskuteční Zážitkové dny s technickou. Součástí oslav jsou i Dny techniky. V  květnu proběhne na zahradě naší školy koncert Pardubické filharmonie. Program bude ještě opravdu bohatý.

Paní ředitelko, poprosím vás o pár slov závěrem…

Technická škole ve Vysokém Mýtě poskytuje žákům solidní vzdělání. Škola se těší všestranné pomoci spřátelených firem, kde žáci absolvují praxi ve všech učebních oborech a mnozí z nich tam nacházejí své pracovní uplatnění. Tito zaměstnavatelé pomáhají škole stále zlepšovat její zázemí, poskytují jí moderní techniku k výuce, stejně jako finanční příspěvky. Navíc umožňují žákům v průběhu školního roku časté exkurze, které jim detailně přiblíží reálné pracovní prostředí i nejnovější přístroje a technologie. Rovněž učitelé získávají v průběhu četných stáží ve firmách další zkušenosti.

Děkuji za rozhovor.

Rozhovor vedla Dagmar Sabolčiková, Vysokomýtský zpravodaj, leden 2020