Nabídka práce – zástupce ředitele pro odborný výcvik

Michal Hynek Novinky, Úřední deska

Ředitelka Integrované střední školy technické, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 vyhlašuje výběrové řízení na pozici Zástupkyně/zástupce ředitele pro odborný výcvik.

Kvalifikační předpoklady:

 • Vzdělání ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění

Požadavky:

 • Znalost školských předpisů a školské problematiky;
 • Občanská a morální bezúhonnost;
 • Dobrý zdravotní stav;
 • Organizační a řídící schopnosti;
 • Koncepční myšlení;
 • Výborné komunikační schopnosti;
 • Samostatnost, spolehlivost, týmová spolupráce;
 • Ochota se dále vzdělávat.

 Přihlášky:

 • Přihlášky včetně níže uvedených náležitostí přihlášky zašlete nejpozději do 10. prosince 2019 (včetně) na adresu školy Integrovaná střední škola technická, Mládežnická 380, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
 • Obálku označte heslem: „Neotvírat – výběrové řízení – ZŘOV“

Průběh výběrového řízení:

 1. kolo (do 13 12. 2019)

Posouzení došlých přihlášek, vybraní uchazeči budou pozváni k ústnímu pohovoru.

 1. kolo (do 20. 12. 2019)

Ústní pohovory s vybranými uchazeči se zaměřením na organizaci a provoz odborného výcviku školy, znalost základní legislativy související s výchovně – vzdělávacím posláním školy.

 Termín nástupu:

 • Nejlépe od 1. ledna 2020, popř. dle dohody

 Platové podmínky:

 • Řídí se zákoníkem práce v platném znění, nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění.

 Náležitosti přihlášky:

 • Úředně ověřené kopie dokladů o ukončeném vzdělání potvrzující odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost podle zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
 • Přehled o průběhu předchozích zaměstnání;
 • Strukturovaný životopis v českém jazyce;
 • Koncepce dalšího rozvoje školy (max. 5 stran strojopisu A4) v českém jazyce;
 • Výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců;
 • Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce zástupce ředitele/ky školy ne starší 2 měsíců.

 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv, a to i v jeho průběhu.

Poskytnuté osobní údaje bude škola (správce) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely konkursního řízení. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení


Ke stažení ZDE