Pokyny k výuce od 25. listopadu 2020

Michal Hynek Novinky

Z rozhodnutí vlády ČR díky snížení stupně PES na hodnotu 4 byly určeny termíny pro postupný návrat tříd.

Aktuálně ke stažení:


Průběh výuky

 • SOŠ: 4. ročník (STME4), 2. ročník nástavbové studium (NS2) – od středy 25. 11. na všechny předměty kromě tělocviku
 • SOU: 3. ročník (AO3, KL3, NZ3) – od středy 25. 11. na všechny předměty kromě tělocviku
 • Ostatní ročníky – od středy 25. 11. nastupují na odborný výcvik
 • Pro všechny ostatní předměty jsou povoleny individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). Na těchto konzultacích se budete domlouvat s jednotlivými učiteli po emailu nebo telefonicky.
 • Další vývoj ve školách se bude řídit dle systému PES – pro naši školu dle této tabulky platí: 5. stupeň – distanční vzdělávání; 4. stupeň – závěrečné ročníky vše prezenčně, ostatní prezenčně jen praktickou výuku; 3. stupeň – střídání tříd po týdnech (kromě výuky dle 4. stupně); 2. a 1. stupeň – prezenční výuka

Hygienická opatření, jídelna

 • aktuálně je třeba v celém prostoru školy nosit roušky/respirátory;
 • ve škole jsou nastavena zvýšená opatření, dezinfekce prostor a zařízení, měření teploty na vstupu do školy;
 • na začátku každé vyučovací hodiny a každých dalších cca 30 minut je třeba učebnu cca na 5 minut intenzivně vyvětrat;
 • z důvodu zvýšeného větrání doporučujeme teplé oblečení;
 • nikdo s příznaky COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit (výjimku mají chronicky nemocní či alergici s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel, kteří donesou potvrzení od lékaře, že se nejedná o infekční onemocnění);
 • při podezření na onemocnění budou žáci přemístěni do samostatné místnosti a informování zákonní zástupci (nezletilí žáci), případně školu okamžitě opustí (zletilí žáci), o podezření bude informována i spádová hygienická stanice;
 • výdej v jídelně probíhá podobně jako při první vlně.

Pravidla v době distanční výuky pro žáky

 • všichni žáci budou pracovat – vzdělávat se  distančně v aplikaci ŠKOLA ONLINE /Microsoft Teams;
 • podle novely Školského zákona je povinnost žáků zapojit se do distanční výuky  a plnit zadané úkoly;
 • distanční způsob vzdělávání je součástí hodnocení žáka;
 • rozvrh hodin bude zachován i v době distanční výuky (uzavření školy, pedagog bude v karanténě…), případně podle suplování;
 • vyučující hodina se bude realizovat:
 1. online;
 2. část hodiny online + zadání studijních materiálů + samostatná práce a konzultace;
 3. samostatná práce a konzultace s vyučujícím;
 4. online + konzultace. Konzultace  s pedagogem  ve škole je třeba  dopředu domluvit.
 • v případě, že žák zapomene heslo ke svému mailu, spojí se Mgr. Michalem Hynkem, který je zodpovědný za IT techniku ve škole ;
 • třídní učitelé budou v kontaktu s žáky jednotlivých tříd;
 • zákonní zástupci mohou komunikovat s vyučujícími, třídními učiteli a vedením školy prostřednictvím aplikace ŠKOLAONLINE ( případně prostřednictvím  emailu);
 • distanční výuka je povinná, žáci se omlouvají třídnímu učiteli elektronicky nejpozději do 3 dnů (viz školní řád platný od 2. 9. 2020);
 • dle informace MŠMT čj. MSMT-39443/2020-3 může dojít na základě vyhodnocení epidemiologické situace a připraveného uvolňovacího scénáře ke znovuotevření některých druhů škol či jednotlivých ročníků dříve.

Ve Vysokém Mýtě dne 20. 11. 2020; Ing. Jitka Jiskrová MBA,  ředitelka školy