Pokyny k výuce v případě karantény

Michal Hynek Novinky

V případě, že se třída bude nacházet v karanténě z důvodu nemoci Covid-19, přecházejí všichni žáci z této třídy na distanční výuku.

„Desatero pro efektivní distanční výuku v době karantény“

V návaznosti na tzv. „Desatero pro efektivní distanční výuku v době karantény“ (dokument MŠMT) platí následující pravidla pro úspěšné zvládnutí distanční výuky v průběhu karantény. I když je vzdělávání realizováno prezenčně, dochází ke stanovování karantén více tříd v různých časových úsecích. To klade vysoké nároky na učitele i žáky.

 • V případě karantény jsou žáci povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí učitel podmínkám žáka. Učitelé jsou vzájemně propojení dohodnutými a ověřenými způsoby, jsou schopni a ochotni si poskytnout vzájemnou podporu a pomoc;
 • Distanční výuka v době karantény probíhá online formou prostřednictvím MS Teams/SOL. Každá hodina je zahájena synchronně dle rozvrhu hodin v rámci každého předmětu, viz https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/. Na každou synchronní hodinu v Teams zve vyučující ŘŠ, ZŘ;
 • Synchronní výuka v době karantény, zadání studijních materiálů, samostatná práce, konzultace formou prostřednictvím programu MS Teams/SOL zadáváním domácích úkolů, testů, učiva k procvičení patří k základním pilířům distanční výuky;
 • Třídní učitelé zvládají svojí roli i v situaci distanční výuky, třídnické hodiny se konají v Teams minimálně jednou týdně, v naléhavém případě ASAP. Žáci/rodiče dostávají informace o době trvání distanční výuky, informují žáky o průběhu výuky, řeší docházku, klasifikaci, dotazy a připomínky žáků /rodičů atd. Z třídnických hodin pořizuje vždy třídní učitel písemný záznam a zve na hodiny vedení školy;
 • Při distanční výuce jsou učitelé pro své žáky vidět a slyšet. Učitel má zapnutou videokameru a mikrofon, intenzivně komunikuje se žáky, podporuje jejich aktivní zapojení do synchronní a asynchronní výuky. Je pro žáky příkladem;
 • Učitelé vyžadují, aby žáci byli při distanční výuce aktivní, aby byli na vyzvání slyšet i vidět;
 • Jako součást synchronní výuky zařazují učitelé, s využitím komunikační platformy, také skupinovou práci žáků;
 • Učitel vydává jasná a prakticky uplatnitelná kritéria pro hodnocení žáků během distanční výuky;
 • Učitelé důsledně a intenzivně komunikují s žáky a s rodiči žáků. Při distančním vzdělávání učitelé zohledňují odlišné rodinné zázemí a nestejné podmínky svých žáků pro vzdělávání. Při komunikaci s žáky a rodiči učitelé využívají takových postupů, které se v období dlouhotrvajícího vzdělávání osvědčily. Základní komunikace se žáky i zákonnými zástupci probíhá prostřednictvím školního systému SOL/emailem;
 • Žáci se učí dle standardního rozvrhu a jsou s dostatečným předstihem předem informováni o rozdělení hodin na synchronní a asynchronní výuku. I nadále jsou výukové hodiny zapisovány včetně učiva do ETK v rámci systému SOL s příslušnou poznámkou;
 • Omlouvání žáků se řídí platným školním řádem https://www.technickavm.cz/wpcontent/uploads/2020/09/skolni_rad_od_03-09-20_final.pdf;
 • Hodnocení, které bude žákům i jejich rodinnému zázemí poskytovat co nejpřesnější zpětnou vazbu nejen o kvalitě splnění zadání, ale i o dosaženém pokroku, upozorní na nedostatky a napoví cestu ke zlepšení, případně upozorní na budoucí upotřebitelnost a návaznost, pro kterou je užitečné současný úkol zvládnout. Hodnocení může být vhodně doplňováno (dle úrovně žáků) motivačními prvky za nadstandardní výkony a dobrovolné úkoly;
 • Pokud se někteří žáci distanční výuky neúčastní v požadovaném režimu, jednají o tom učitelé a třídní učitelé se zákonnými zástupci s cílem dosáhnout zlepšení;
 • Učitelé, třídní učitelé průběžně sledují stav distančního vzdělávání a přihlížejí i k technickým možnostem žáků z hlediska internetového připojení, používané techniky a sociálních podmínek rodin žáků v rámci podpory rovných šancí ve vzdělávání. O problémech včas informují emailem rodiče a vedení školy;
 • S uvedenými pravidly jsou opakovaně seznamováni žáci i zákonní zástupci prostřednictvím školního systému SOL, na třídnických hodinách a třídních schůzkách
  s rodiči.

Ve Vysokém Mýtě dne 8. 11. 2021; Ing. Jitka Jiskrová MBA,  ředitelka školy


Ke stažení: Desatero pro efektivní distanční výuku v době karantény