Přijímací řízení – 3. kolo (učební obory)

Michal Hynek Novinky

3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 do učebních oborů: 6. června 2023

Přijímací řízení vychází z ustanovení § 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a z novelizované vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění.
Ředitelka školy rozhodla, že ve 3. kole přijímacího řízení do učebních oborů pro školní rok 2023/2024 nebudou uchazeči do 1. ročníku vzdělání denního studia žádného oboru konat přijímací zkoušku dle ustanovení § 60 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
TERMÍNY
 • Odevzdání přihlášek: do 31. 5. 2023
 • Přijímací řízení proběhne: 6. 6. 2023
 • Rozhodnutí o přijetí: 6. 6. 2023
OBORY A PŘEDPOKLÁDANÉ POČTY PŘIJÍMANÝCH

Stupeň střední vzdělání s výučním listem – 1. ročník

 • 23-52-H/01 Nástrojař: 12 žáků
 • 33-59-H/01 Čalouník/dekoratér: 12 žáků
 • 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů: 2 žáci
KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Uchazeči budou přijímáni bez zkoušek na základě průměrného prospěchu z 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí závěrečného ročníku základní školy, přepočteného s případným zaokrouhlením na celé body (viz tabulka níže). Při rovnosti bodů je dalším kritériem lepší průměrný prospěch z matematiky v uvedených pololetích.

Přepočet průměrného prospěchu ze ZŠ – maximum 120 bodů):

 • 1,00 – 1,50: 120 bodů
 • 1,51 – 1,75: 110 bodů
 • 1,76 – 2,00: 100 bodů
 • 2,01 – 2,10: 90 bodů
 • 2,11 – 2,20: 80 bodů
 • 2,21 – 2,30: 70 bodů
 • 2,31 – 2,40: 60 bodů
 • 2,41 – 2,50: 50 bodů
 • 2,51 – 2,60: 40 bodů
 • 2,61 – 2,70: 30 bodů
 • 2,71 – 2,80: 20 bodů
 • 2,81 – 2,90: 10 bodů
 • 2,91 – 3,00: 8 bodů
 • 3,01 – 3,10: 6 bodů
 • 3,11 – 3,20: 4 bodů
 • 3,21 a více: 2 body

CELKOVÉ HODNOCENÍ UCHAZEČŮ

 • Přijat bude podle výsledků maximální počet uchazečů s nejvyšším počtem dosažených bodů.
 • Při rovnosti bodů je rozhodujícím kritériem lepší průměrný prospěch z 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí závěrečného ročníku ZŠ, případným dalším kritériem je poté lepší průměrný prospěch z matematiky v uvedených pololetích.
 • Do celkového počtu je 1 místo rezervováno pro odvolání.
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
 • Podmínky přijetí do 1. ročníku stanoví Zákon 561/2004 Sb. ze dne 21. 9. 2004, v aktuálním znění, následné vyhlášky MŠMT o organizaci přijímacího řízení a Kritéria hodnocení přijímacího řízení vydaná ředitelkou školy.
 • Uchazeči, kteří budou přijati ke studiu, jsou povinni doložit škole splnění základní školní docházky, případně doklady o získání příslušného stupně středního vzdělání, a to nejpozději do 1. 9. 2023.
 • Současně jsou povinni potvrdit zájem o studium doručením zápisového lístku ve stanovené zákonné lhůtě.
 • Cizinci jsou povinni doručit škole doklad potvrzující oprávněnost pobytu na území ČR, a to nejpozději do 1. 9. 2023 (§ 20, odst. 30 školského zákona).

Ing. Jitka Jiskrová, MBA; ředitelka školy
Vysoké Mýto, dne 17. 5. 2023


Přijímací řízení – 3. kolo
Přihláška ke vzdělávání – studium ve střední škole