Provoz školy od 24. května 2021

Michal Hynek Novinky

Od 24. května 2021 je umožněn návrat žáků středních škol také pro oblast teoretické výuky.
 • V návaznosti na jednání vlády ČR dne 17. května 2021 bylo vydáno novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků a studentů, s účinností od 24. 5. 2021;
 • Frekvence preventivního antigenního testování stanoví na jedenkrát týdně. Zároveň je stanovena povinnost testování také žáků a studentů, kteří se nově účastní teoretické výuky nebo teoretické přípravy. Testování v těchto případech probíhá také jedenkrát týdně. Pro RT-PCR testování platí frekvence 1krát za 14 dní;
 • Je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací;
 • Nově je tedy umožněna osobní přítomnost všech žáků na teoretickém vyučování a teoretické přípravě, homogenita tříd a skupin není povinná;
 • Nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště;
 • Přítomnost dětí, žáků, studentů a jiných účastníků se v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., se zakazuje;
 • Nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti venku bez těchto omezení; Závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky se mohou konat za účasti až 50 osob v místnosti;
 • V dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování, nošení ochrany dýchacích cest;
 • V případě, že dítě, žák nebo student se středním nebo těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami nebo s poruchami autistického spektra nemůže ze zdravotních důvodů podstoupit preventivní antigenní test a doloží tuto skutečnost potvrzením vydaným poskytovatelem zdravotních služeb, považuje se za dítě, žáka nebo studenta, jehož škola nebo školské zařízení, které navštěvuje, jsou uzavřeny z důvodu mimořádného opatření při epidemii;
 • Základní komunikace se žáky i zákonnými zástupci probíhá prostřednictvím školního systému SOL/emailem;
 • Omlouvání žáků se řídí platným školním řádem;
 • Třídnické hodiny se konají jednou týdně v prezenčně nebo v online režimu, z třídnických hodin pořizuje vždy třídní učitel písemný záznam a zve na hodiny vedení školy;
 • Učitelé, třídní učitelé průběžně sledují stav vzdělávání žáků. O problémech včas informují emailem rodiče a vedení školy;
 • S uvedenými pravidly jsou opakovaně seznamováni žáci i zákonní zástupci prostřednictvím školního systému SOL, na třídnických hodinách a třídních schůzkách s rodiči.

Ve Vysokém Mýtě dne 18. 5. 2021; Ing. Jitka Jiskrová MBA,  ředitelka školy


Aktuálně ke stažení: