Výběrové řízení – vedoucí odborná ekonomka/ekonom

Michal Hynek Úřední deska

Výběrové řízení na pozici vedoucí odborné ekonomky/ekonoma
Ředitelka Střední školy technické, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí odborné ekonomky/ekonoma.

Místo výkonu práce: Střední škola technická Vysoké Mýto

Platové zařazení: 10. – 11. platová třída (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platném znění)

Charakteristika vykonávané činnosti: Vede veškeré účetnictví, zpracovává statistické výkazy a ekonomické rozbory. Sleduje finanční plán a pohyb finančních prostředků

Pracovní náplň:
1) Zajišťuje systém financování organizace prostřednictvím více zdrojů financování, například rozpočtových, mimorozpočtových a dalších veřejných zdroj ů, úvěrových, dotačních apod.
2) Zpracovává analýzy efektivnosti vynakládaných finančních prostředků a předkládá návrhy opatření ke zlepšení efektivnosti hospodaření. Navrhuje způsoby financování organizace. Vyhledává finanční zdroje. Zpracovává finanční plány.
3) Zpracovává směrnice a pravidla ekonomického řízení školy.
4) Zpracovává finanční plán školy.
5) Shromažďuje a eviduje podklady pro soubory a sestavování výkazů, plánů a tabulek a tyto sestavuje.
6) Sestavuje prováděcí rozpočty nákladů, výkonů a tržeb všech úseků na jednotlivá období a podle požadavků ředitelky nebo vedoucích úseků je předkládá.
7) Zajišťuje krytí nákladů školy finančními zdroji.
8) Zřizuje fondy v souladu s pravidly ekonomického řízení a řídí jejich tvorbu a čerpání.
9) Zpracovává kalkulace za stravování, ubytování žáků, svářecích, klempířských, čalounických prací a kurzů.
10) Plánuje potřebu a vývoj mzdových prostředků školy.
11) Kontroluje a vyhodnocuje vývoj mezd a mzdovou regulaci – metodicky řídí uplatňování mzdových forem podle pravidel ekonomického řízení – metodicky řídí zařazování pracovníků do platových tříd a stanovuje platy podle kvalifikačních katalogů a dalších závazných předpisů.
12) Vede účetní evidenci podle syntetických a analytických účtů v souladu s platnými předpisy.
13) Provádí zařazení a vyřazení majetku, inventuru majetku, odpisy včetně účtování, vede podrozvahovou evidenci majetku.
14) Provádí veškerou fakturaci.
15) Zpracovává hospodářské smlouvy a vede jejich evidenci.
16) Ve spolupráci s úsekem praktického vyučování sleduje a provádí kontrolu skladového hospodářství.
17) Řídí a zodpovídá za činnost ekonomického úseku, provádí kontroly činnosti.
18) Předkládá příslušným orgánům veškeré výsledky v oblasti ekonomické práce.
19) Kontroluje platby za vystavené zakázky.
20) Vyřizuje oznámení škodních událostí na smluvní pojišťovny, zpracovává agendu pojišťovny, úrazy žáků, příp. krádeže.
21) Dle pokynů ředitelky školy provádí veškeré další práce týkající se hospodaření školy.

Požadavky:
– vysokoškolské vzdělání, případně středoškolské vzdělání s maturitou
– odbornost, pečlivost, ochota se vzdělávat
– dobré komunikační schopnosti a vystupování
– dobrá znalost práce na PC – MS Excel, Word, Power Point
– řidičský průkaz skupiny B

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:
Přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, telefonní kontakt, datum a podpis uchazeče.

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
Profesní životopis, včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Lhůta pro podání přihlášky: do 30. 11. 2022

Předpokládaný termín nástupu: 1. 1. 2023

Způsob podání přihlášky:
emailem na adresu: jiskrova@technickavm.cz nebo písemně na adresu: Střední škola technická Vysoké Mýto, Mládežnická 380, 566 01 Vysoké Mýto

Informace o zpracování osobních údajů:
Poskytnuté osobní údaje bude správce (Střední škola technická Vysoké Mýto zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv, a to i v jeho průběhu. Poskytnuté osobní údaje bude škola (správce) zpracovávat v souladu se Zákonem č. 110/2019 o ochraně osobních údajů pro účely výběrového řízení. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení.


Ke stažení v PDF