Výzva k podání nabídky – stavební úpravy

Michal Hynek Úřední deska

Veřejná zakázka malého rozsahu
„Stavební úpravy sociálních zázemí a chodby, ISŠT Vysoké Mýto“

 

Identifikační údaje zadavatele

  • Název: Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380
  • Právní forma: Příspěvková organizace
  • Sídlo:   Mládežnická 380, 566 01 Vysoké Mýto
  • IČ:  15028585
  • Zastoupen: Ing. Jitkou Jiskrovou, MBA ředitelkou školy
  • Kontaktní osoba: Ing. Miloslav Tomášek, zástupce ředitelky pro odborný výcvik

Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

Předmětem zakázky malého rozsahu na stavební práce je realizace stavby:

„Stavební úpravy sociálních zázemí a chodby, ISŠT Vysoké Mýto“

Jedná se o rekonstrukci stávajících soc. zařízení – v 1.NP WC chlapci a WC učitelé a v 1.PP WC dívky a umývárny, dále stavební úpravy chodby v 1.PP. Dojde k vybourání stávajících nenosných příček, podlah, stávajících zařizovacích předmětů a k otlučení vnitřních omítek. Prostory sociálních zázemí budou nově dispozičně uspořádány. V rámci těchto úprav budou provedeny nové podlahy, omítky, sádrokartonové podhledy, vnitřní instalace (elektroinstalace, vytápění, ZTI – splašková kanalizace a vodovod). Na sociálních zařízeních budou osazeny nové sanitární zařizovací předměty. Sociální zařízení jsou nevyhovující, v havarijním stavu a v rozporu s platnými hygienickými normami. WC a umývárny jsou původní a všechny konstrukční prvky jsou již za hranicí své životnosti.

Chodba je nevzhledná, málo světlá s nevyhovujícím ovládáním osvětlení, bez útlumu hluku. Vzhledem k tomu, že chodba vede k učebnám, šatnám, do dílen a k sociálnímu zázemí, nevyhovuje hygienickým požadavkům na osvětlení a útlum hluku, nehledě na estetický dojem. Parametry, měřitelné výstupy, hodnoty indikátorů: Zastavěná plocha upravovaných prostor SZ 1.NP 17,65 m2, SZ 1.PP 53,66 m2, chodba 1.PP 264,24 m2. CELKEM: 335,55 m2

Místem plnění je Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380. Předmět plnění bude realizován v termínu do  31.10.2020.

Obchodní a technické podmínky zakázky jsou určeny návrhem smlouvy o dílo na realizaci stavby vč. jeho příloh. Vzhledem k tomu, že realizace bude probíhat za provozu školského zařízení, jsou pro plnění ve smlouvě stanoveny omezující podmínky.

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, jejíž zadávání nepodléhá zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále též jen „zákon“) vyjma povinnosti zadavatele postupovat v souladu se zásadami transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 15.6.2020 do 12:00 hodin. Nabídky se podávají na doručovací adrese zadavatele: Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380, Vysoké Mýto. Nabídky lze podávat písemně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hodin, poslední den lhůty do 12:00 hod. v sekretariátu  zadavatele.

Dokumenty k zakázce


Zadávací dokumentace – PROFIL ZADAVATELE