Projekty

Na každém záleží


IMPLEMENTACE REFORMY 3.2.2. NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice podporuje školy s vyšším poměrem sociálně znevýhodněných žáků a řeší nerovnosti ve vzdělávání v souladu s cíli Strategie 2030+.Digitalizujeme školu


REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.Moderní techniky výuky


Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání; spolupráce s rodiči žáků a veřejnostíNPO - doučování


DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL – REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.EDUgrant


Stávající učebna CNC poslouží svými prostory jako základ nové učebny. Bude dovybavena o nové chybějící moderní výrobní technologie.

3D tiskárny s příslušenstvím (vytvrzovací stanice) rozšíří naše vybavení o chybějící resinovou metodu tisku. Naši žáci si tak rozšíří dovednosti v oblasti kapalinového 3D tisku. Vytištěné práce budou podrobovat bližšímu zkoumání za pomocí mikroskopů, termokamer, trhacího zařízení a dalších měřících a mechanických zařízení.

Pro posunutí hranic práce s CO2 laserem poslouží zařízení pro rotaci materiálu. Žáci se díky tomuto zařízení nebudou omezovat pouze na práci na rovinné ploše v osách X,Y jako doposud a využijí i třetí rozměr.

Součástí této učebny bude třináct pracovišť vybavených pájecími stanicemi (12x pracoviště žák, 1x pracoviště učitel) pro tréning témat pájení a práci se stavebnicemi Arduino component Kit, na kterých si žáci oborů Automechanik, Počítačový grafik, Mechanik strojů a zařízení, Strojní mechanic budou trénovat sestavení různých DC el. obvodů. Tyto obvody budou následně podrobovat různým zkouškám, zátěžím, kontrolám a měřením za pomocí multimetrů, zdrojů s proměnou proudovou a napěťovou charakteristikou, osciloskopů, termokamer a mikroskopů.

V naší škole se doposud žádná podobně vybavená učebna nenachází. Proto počítáme s využitím této učebny i v hodinách fyziky a odborných předmětech jako technologie měření, stroje a zařízení. V praktickém vyučování v tématech pájení, obrábění, zpracování materiálů, měření, povrchová úprava, el. části vozidel. Tato témata a předměty jsou v různém rozsahu vyučovány u oborů: Mechanik strojů a zařízení, Strojní mechanik, Nástrojař, Autolakýrník, Automechanik, Autoklempíř, Počítačový grafik, Opravář zemědělských strojů a Provozní technik.   
   

  Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II


  Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

  Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321

  Příjemce: Pardubický kraj

  Partneři projektu:

  • Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
  • Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro DVPP Pardubického kraje
  • Centrum uznávání celoživotního učení Pardubického kraje, o.p.s

  Předpokládané celkové náklady na projekt: 183 464 588,46 Kč

  Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2021
  Ukončení realizace projektu: 30. 11. 2023

  Klíčové aktivity realizované v rámci projektu:

  • 1. Řízení projektu
  • 2. Podpora polytechnického vzdělávání
  • 3. Podpora čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na MŠ, ZŠ a SŠ
  • 4. Rozvoj kariérového poradenství
  • 5. Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání
  • 6. Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání
  • 7. Mobility pro pedagogické pracovníky škol


   
  Image

   

  Zvýšení kvality výuky oboru Opravář zemědělských strojů - ISŠT Vysoké Mýto


  Image

  Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

  Název projektu dle MS2014+: Zvýšení kvality výuky oboru Opravář zemědělských strojů - ISŠT Vysoké Mýto

  Reg. číslo projektu dle MS2014+: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008576

  Název programu: Integrovaný regionální operační program

  Číslo výzvy: 152/06_16_075/CLLD_16_01_103

  Název výzvy: 3.Výzva MAS Litomyšlsko-IROP-Podmínky pro místní vzdělávání III.

  Anotace projektu: Cílem projektu je nákup pomůcky pro výuku - nákup traktoru. Nový traktor je potřebný pro výuku odborných předmětů a praxe. Studenti budou díky nové pomůcce lépe připraveni na výkon svého budoucího povolání. Výstup projektu budou využívat i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kterých je ve škole minimálně 10 %.


   
  Image

   

  Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje


  Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

  Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008527

  Příjemce: Pardubický kraj

  Partneři projektu:
   - Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
    - Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro DVPP Pardubického kraje
    - Centrum uznávání celoživotního učení Pardubického kraje, o.p.s

  Předpokládané celkové náklady na projekt: 87 958 205,95 Kč

  Zahájení realizace projektu: 1. 2. 2018

  Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2020

  Klíčové aktivity realizované v rámci projektu:
    - Řízení projektu
    - Podpora polytechnického vzdělávání
    - Podpora čtenářské a matematické gramotnosti
    - Rozvoj kariérového poradenství
    - Tvorba školské inkluzivní koncepce Pardubického kraje


   
  Image

   

  OP VVV: Rozvoj školy a vzdělávání pedagogických pracovníků


  V souladu s podmínkami pro poskytování finančních prostředků stanovenými Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) se dotace poskytuje na realizaci projektu:

  Název projektu dle MS2014+:
  Rozvoj školy a vzdělávání pedagogických pracovníků

  Registrační číslo projektu dle MS2014+:
  CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0008308

  Prioritní osa:
  3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

  Účel dotace:
  Projekt bude Příjemcem realizován prostřednictvím jednotek aktivit a naplněním výstupů z těchto jednotek.

  Doba trvání projektu:
  24 měsíců

  Datum zahájení fyzické realizace projektu:
  01. 02. 2018

  Datum ukončení fyzické realizace projektu:
  31. 01. 2020


   
   Image