Projekty

Zvýšení kvality výuky oboru Opravář zemědělských strojů - ISŠT Vysoké Mýto


Image

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu dle MS2014+: Zvýšení kvality výuky oboru Opravář zemědělských strojů - ISŠT Vysoké Mýto

Reg. číslo projektu dle MS2014+: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008576

Název programu: Integrovaný regionální operační program

Číslo výzvy: 152/06_16_075/CLLD_16_01_103

Název výzvy: 3.Výzva MAS Litomyšlsko-IROP-Podmínky pro místní vzdělávání III.

Anotace projektu: Cílem projektu je nákup pomůcky pro výuku - nákup traktoru. Nový traktor je potřebný pro výuku odborných předmětů a praxe. Studenti budou díky nové pomůcce lépe připraveni na výkon svého budoucího povolání. Výstup projektu budou využívat i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kterých je ve škole minimálně 10 %.


 
Image

 

Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje


Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008527

Příjemce: Pardubický kraj

Partneři projektu:
 - Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
  - Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro DVPP Pardubického kraje
  - Centrum uznávání celoživotního učení Pardubického kraje, o.p.s

Předpokládané celkové náklady na projekt: 87 958 205,95 Kč

Zahájení realizace projektu: 1. 2. 2018

Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2020

Klíčové aktivity realizované v rámci projektu:
  - Řízení projektu
  - Podpora polytechnického vzdělávání
  - Podpora čtenářské a matematické gramotnosti
  - Rozvoj kariérového poradenství
  - Tvorba školské inkluzivní koncepce Pardubického kraje


 
Image

 

OP VVV: Rozvoj školy a vzdělávání pedagogických pracovníků


V souladu s podmínkami pro poskytování finančních prostředků stanovenými Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) se dotace poskytuje na realizaci projektu:

Název projektu dle MS2014+:
Rozvoj školy a vzdělávání pedagogických pracovníků

Registrační číslo projektu dle MS2014+:
CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0008308

Prioritní osa:
3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Účel dotace:
Projekt bude Příjemcem realizován prostřednictvím jednotek aktivit a naplněním výstupů z těchto jednotek.

Doba trvání projektu:
24 měsíců

Datum zahájení fyzické realizace projektu:
01. 02. 2018

Datum ukončení fyzické realizace projektu:
31. 01. 2020


 
  Image

   

  Nová závěrečná zkouška 2


  O projektu:
  Reformu závěrečné zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem řídí MŠMT, na starosti ji má Národní ústav pro vzdělávání. Projekt Nová závěrečná zkouška 2 umožní kvalitativní posun, jehož důsledkem bude zlevnění a zefektivnění procesu realizace nové závěrečné zkoušky v dalších letech.

  Aktivity:
  Projekt Nová závěrečná zkouška 2 je rozdělen do čtyř základních aktivit.

  Co přinese projekt NZZ_2:
  V projektu NZZ_2 bude do roku 2014 dokončena reforma závěrečných zkoušek. Od školního roku 2014/15 se počítá s tím, že bude využití jednotného zadání pro školy povinné. Projekt umožní kvalitativní posun, jehož důsledkem bude zlevnění a zefektivnění procesu realizace nové závěrečné zkoušky v dalších letech.

  Cílová skupina projektu:
  Cílovou skupinou projektu jsou žáci škol a školských zařízení z celé ČR, včetně hlavního města Prahy – cca 40.000 žáků, kteří studují v oborech vzdělání s výučním listem. V tomto počtu je cca 5.000 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Další cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci těchto škol – cca 2.600 a ředitelé těchto škol – cca 520.

  Co je nového na nové závěrečné zkoušce:
  Zkoušky mají srovnatelnou úroveň, zaměstnavatelé jsou zapojeni do tvorby jednotných zadání, klade se větší důraz na praxi, žáci odpovídají na otázky ze světa práce a v některých oborech obhajují samostatné odborné práce.

  Zajištění udržitelnosti:
  výstupů projektu po skončení projektu Po ukončení projektu (30. 6. 2014) bude činnosti spojené s plošnou realizací nové závěrečné zkoušky zajišťovat Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) v rámci své základní (kmenové) činnosti, jež bude financována z rozpočtových zdrojů organizace.


   
  Image

   

  CESTA KVALITY - rozvoj profesních kompetencí pracovníků škol a školských zařízení


  Popis projektu

  Požadavky kladené na školy jsou stále náročnější a složitější. Jsou důsledkem změn, které probíhají na více úrovních současně. mění se sama společnost a její cíle, mění se pojetí vzdělávání a vzdělávací systém, mění se role školy jako instituce i její fungování, a konečně se mění pozice i práce ředitele i učitele, rostou jejich úkoly i zátěž.

  Projekt reaguje na potřebu pružně a permanentně vzdělávat pracovníky škol v období těchto probíhajících změn.

  Cílem projektu je vytvoření tří metodických kabinetů:

  • MK řízení školy - cílovou skupinou (dále jen CS) jsou vedoucí pracovníci škol
  • MK inkluzívní vzdělávání - CS učitelé pracující s dětmi a žáky s SPU
  • MK zdravý životní styl - CS pracovníci školních jídelen

  Součástí činnosti MK bude tvorba a realizace nových vzdělávacích programů pro rozvoj znalostí a pro tréninky kompetencí CS projektu, s cílem podpořit vnitřní proměnu školy, která je klíčová pro zvyšování kvality školy i vzdělávání. Zároveň je cílem MK vytvoření mechanizmů podpory poradenské a konzultační a ověření jejich funkčnosti.

   

  Image

   

  UNIV 3 - podpora procesů uznávání


  Obecné cíle projektu

  Hlavním cílem je zkvalitnit systém rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací.

  Podpora procesů uznávání

  Cílem projektu UNIV 3 je zkvalitnit systém rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací. V průběhu projektu bude modernizován proces akreditací rekvalifikačních programů, a to jednak vytvořením elektronického systému pro přijímání žádostí o akreditaci, jednak inovací potřebných metodik a vytvořením nových.

  Realizace projektu

  Projekt je realizován od 1. 3. 2012 do 31. 7. 2014.

  Logo projektu 

  Individuální projekt národní "Uznávání neformálního a informálního vzdělávání - podpora procesů uznávání". Zkrácený název projektu: UNIV3

   
  Image

   

  Inovace vzdělávacích metod EU


  Projekt EU peníze školám

  Projekt EU peníze školám je financován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro Konkurenceschopnost (OP VK). Jeho cílem je zlepšení podmínek vzdělávání na základních školách, přičemž se podporují především oblasti českého školství, které jsou dlouhodobě hodnoceny jako problémové. Finanční podpora se vztahuje pouze na školy sídlící mimo hlavní město Prahu.

  Na co je možné žádat příspěvky:

  1.Čtenářská a informační gramotnost

  V této oblasti se financují projekty individualizace, inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti a s tím související vzdělávání pedagogů.


  2.Cizí jazyky

  V této oblasti se financuje individualizace, inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků. Mezi podporovanými aktivitami jsou také zahrnuty jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků v ČR i zahraničí.


  3.Využívání ICT

  V této oblasti se financuje individualizace, inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím informačních a komunikačních technologií včetně vzdělávání pedagogů v oblasti digitálních technologií.


  4.Matematika

  V této oblasti se financují projekty individualizace, inovace a zkvalitnění výuky k rozvíjení matematické gramotnosti žáků základních škol a vzdělávání pedagogů v souvislosti s těmito aktivitami.


  5.Přírodní vědy

  Podpora v této oblasti se orientuje na projekty inovace a zkvalitnění výuky přírodních věd, individuální přístup a posílení výuky založené na osobních zkušenostech žáků (např. laboratorní pokusy). Financuje se i vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků základních škol.


  6.Finanční gramotnost

  V této oblasti se podporují projekty zaměřené na inovaci a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti a vzdělávání pedagogů v souvislosti s těmito aktivitami.


  7.Inkluzivní vzdělávání

  Podpora v této oblasti se vztahuje na projekty prevence rizik a zapojení speciálního pedagoga, jeho asistenta nebo školního psychologa do inkluzívního procesu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
   

  Image

   

  VZDĚLÁVÁNÍ - INSPIRACE - KOOPERACE - cesta k odbornému růstu pedagoga


  Popis projektu

  Záměrem projektu je zprostředkovat pedagogům nové teoretické poznatky aplikovatelné do praxe, vytvořit modulový vzdělávací cyklus a proškolit celé týmy pedagogických pracovníků SOŠ a ZŠ Pardubického kraje.

  V rámci projektu dojde k realizaci nově vzniklých vzdělávacích programů v oblastech legislativy, osobnostního rozvoje a výcviku v sociálních dovednostech.

  Koncepce projektu je v souladu s rozvojem DVPP škol zapojených do projektu. Současně je naším cílem podporovat vzniklou spolupráci mezi základními a středními školami v předávání zkušeností a příkladů dobré praxe.

  Školy zapojené do projektu:

  • OU Chroustovice

  • Speciální základní škola a mateřská škola Litomyšl, 9. května 1181

  • Základní škola Pardubice - Polabiny, Npor. Eliáše 344

  • Základní škola Jevíčko, U Zámečku 784

  • Základní škola Holice, Komenského 100

  • Základní škola Choceň , Sv. Čecha 1686

  • Základní škola Třemošnice, Internátní 217

  • Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258

  • Základní škola Seč, Čs. pionýrů 298

  • Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380

  • Střední automobilní škola Holice, Nádražní 301

  • Speciální střední škola a základní škola Žamberk, Tyršova 214

  • Střední  škola automobilní Ústí nad Orlicí, Dukla 313

  • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun, Kollárova 445

  • Základní škola Horní Jelení

   

  Image

   

  Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji


  Popis projektu

  Základním cílem projektu je primárně zvýšení zájmu žáků o studium v technických oborech a sekundárně počtu kvalifikovaných pracovníků v technických profesích na trhu práce, dále také zlepšování podmínek pro výuku technických oborů v Pardubickém kraji a především zvyšování motivace žáků ke vzdělávání v těchto oborech.

  Projekt reaguje na vážný problém nedostatku kvalifikovaných pracovníků v technických profesích. Vzhledem k průmyslové orientaci Pardubického kraje je tento problém velmi aktuální a naléhavý.

  Cílem projektu je vytvoření podmínek, které mohou pozitivně ovlivnit přístup žáků základních škol k technickým povoláním. Dílčími cíli je prohloubení spolupráce základních a středních škol, podpora spolupráce středních a základních škol se zaměstnavateli a zkvalitnění výuky prostřednictvím moderních technologií

  Problém nedostatku kvalifikovaných pracovníků v technických profesích je problém celoevropský. Tento projekt cíleně reaguje na analýzu současného stavu - negativní trendy ve změnách věkové struktury populace v ČR, snižování počtu žáků, nevyvážený pokles žáků v technických oborech, což ovlivňuje nerovnováhu mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce.

  Pro eliminaci těchto faktorů je nezbytný dostatek kvalitně připravených pracovníků v technických profesích.

  Projekt podporuje a motivuje žáky ZŠ ke studiu na technických školách a zároveň zkvalitňuje a zatraktivňuje výuku na ISŠT. Zvyšuje možnost uplatnění absolventů na trhu práce. Pardubický kraj je krajem průmyslově zemědělským, hospodářský význam kraje určují především průmyslové podniky zaměřené na strojírenský, elektrotechnický průmysl a energetiku. Díky příchodu zahraničních investorů se prosazuje poptávka po kvalifikovaných pracovnících právě v těchto oborech. Projekt podporuje spolupráci se zaměstnavateli a také možnost reagovat na jejich potřeby.

  Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.


   

  Image

   

  Výuka cizích jazyků - výzva 56


  Registrační číslo  CZ.1.07/1.1.00/56.0114


  Popis projektu

  Projekt byl vyhlášen v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“)

  Prioritní osa programu: 1 – Počáteční vzdělávání

  Oblast podpory: 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

  Cíle programu, oblasti podpory

  OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

  Cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

  Globálním cílem prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání je rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání.

  Cílem oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání je zvýšení kvality počátečního vzdělávání.

  Popis podporovaných aktivit oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

  Podporované aktivity dle Prováděcího dokumentu OP VK

  • Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení.
  • Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

  Uvedené podporované aktivity byly omezeny do tzv. šablon klíčových aktivit, z nichž naše škola vybrala šablony číslo:

  2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele.

  3. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí.

  4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.