Přijímací řízení

Studijní obor

Forma studia

Délka studia

Způsob ukončení

Počet přijímaných žáků

Přijímací zkoušky

Potvrzení lékaře

Počítačová grafika ve strojírenství

denní

4

maturita

30

Mechanik strojů a zařízení se zaměřením na CNC stroje

denní

4

maturita

24


Učební obor

Forma studia

Délka studia

Způsob ukončení

Počet přijímaných žáků

Přijímací zkoušky

Potvrzení lékaře

Automechanik

denní

3

výuční list

30

Karosář

denní

3

výuční list

30

Strojní mechanik

denní

3

výuční list

24

Čalouník

denní

3

výuční list

30

Nástrojář

denní

3

výuční list

24

Autolakýrník

denní

3

výuční list

24

Opravář zemědělských strojů

denní

3

výuční list

30


Nástavbový obor

Forma studia

Délka studia

Způsob ukončení

Počet přijímaných žáků

Přijímací zkoušky

Potvrzení lékaře

Provozní technika

denní

2

maturita

30

O přijímacím řízení


Uchazeči o maturitní studium a uchazeči o studium nástavbového oboru Provozní technika skládají Jednotnou písemnou přijímací zkoušku z Českého jazyka a Matematiky. Kromě Jednotné zkoušky se zohledňují také výsledky předchozího vzdělávání a účast v soutěžích a akcích.

Uchazeči o studium učebních oborů přijímací zkoušku neskládají a jsou přijímáni na základě jejich průměrného prospěchu v posledním ročníku ZŠ.

Výsledky


V okamžiku zveřejnění se výsledky objeví zde.


1. kolo
2. kolo
3. kolo

Jak probíhá přijímací řízení


 • Podání přihlášky

  Přihlášku podej nejpozději do 1. 3. 2019 na předepsaném tiskopisu a nechej si ji potvrdit základní školou. V přihlášce musí být vyplněný prospěch z posledních dvou ročníků ZŠ.

 • Přijímací zkouška

  Skládá se Jednotná přijímací zkouška z Českého jazyka a Matematiky. Jednotná zkouška se podílí na výsledku přijímacího řízení asi z 60%, ale přihlíží se také k výsledkům z předchozího vzdělávání a aktivitě na soutěžích. Termín Jednotné přijímací zkoušky je 12. a 15. 4. 2019.

 • Zápisový lístek

  Po úspěšném přijímacím řízení už zbývá jen podat zápisový lístek. Odevzdání zápisového lístku je nutné k tomu, abys mohl v září do školy nastoupit. Na jeho odevzdání máš jen 10 pracovních dní! Povinnost odevzdat lístek se nevztahuje na uchazeče o nástavbové studium.


Image

Přijímací zkoušky dle typu oboru


Studijní obory


 • 12. a 15. 4. 2019

Kritéria

 • Hodnocení za přijímací zkoušku
 • Hodnocení za vysvědčení z předchozího vzdělání
 • Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

V dalších kolech přijímacího řízení nebudou uchazeči ke vzdělávání přijímáni na základě jednotných zkoušek.


Stáhni si přihlášku

Učební obory


 • 23. 4. 2018 (termín pro rozhodnutí o přijetí)

Kritéria

 • uchazeči neskládají přijímací zkoušku

Uchazeči budou posuzováni bez zkoušek na základě průměrného prospěchu z 1. pololetí závěrečného ročníku středního vzdělání. Při rovnosti je dalším kritériem prospěch z odborných předmětů v uvedeném pololetí.


Stáhni si přihlášku

Nástavba


 • 12. a 15. 4. 2019

Kritéria

 • Hodnocení za přijímací zkoušku
 • Hodnocení za vysvědčení z předchozího vzdělání

Test bude přenositelný, uchazeč tedy bude moci výsledky testu využít i na jiné škole. Uchazeč má právo konat jednotnou zkoušku dvakrát a do hodnocení se mu započte lepší výsledek každého z testů.


Stáhni si přihlášku

Harmonogram


Termín

Událost

1. 3. 2019

mezní termín pro podání přihlášky ke studiu

23. 4. 2019

mezní rozhodnutí o přijetí ke studiu pro učební obory

12. 4. 2019

1. řádný termín konání Jednotné přijímací zkoušky

15. 4. 2019

2. řádný termín konání Jednotné přijímací zkoušky


Přijímačky nanečistoUchazeči o studium si mohou na naší škole vyzkoušet tzv. Přijímačky nanečisto.

Rozsah testů odpovídá ostrým přijímacím zkouškám - Jednotné přijímací zkoušce s Českého jazyka a Matematiky.

Zkoušky podrobně


Podmínky přijímání žáků do 3letých učebních oborů bez přijímací zkoušky – 1. ročník
První kolo přijímacího řízení:
 • uchazeči s ukončeným základním vzděláním jsou přijati v pořadí podle průměrného prospěchu v závěrečném ročníku ZŠ do naplnění kapacity oboru. Přednostně budou přijati žáci 9. ročníků ZŠ. V případě shodného průměrného prospěchu je dalším kritériem průměrný prospěch z předmětů CJL, MAT, FYZ.
 • uchazeči, kteří ukončili ZŠ v ročníku nižším než devátém a absolventi speciální školy a dále žáci s nedostatečným prospěchem v předmětech MAT, FYZ, CJL v pololetí 9. třídy nebudou přijati do oboru automechanik.
Další kola přijímacího řízení:
 • pokud některý z oborů není naplněn, budou další uchazeči přijati dle výše uvedených kritérií v pořadí uplatnění svého zájmu.
Podmínky přijímání žáků do vyššího ročníku 3letých učebních oborů

Uchazeči budou posuzováni bez zkoušek na základě průměrného prospěchu z 1. pololetí závěrečného ročníku středního vzdělání. Při rovnosti je dalším kritériem prospěch z odborných předmětů v uvedeném pololetí.

Součástí přijímacího řízení může škola stanovit rozdílové zkoušky z předmětů, které uchazeč v předchozím vzdělávání neabsolvoval a jsou pro nástup do ročníku nutné. O případném konání zkoušek (předmět, termín) budou uchazeči informováni v rozhodnutí o přijetí.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí odevzdáním zápisového lístku. Ten se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

V případě, že se uchazeč odvolává proti nepřijetí, je nutné podat odvolání řediteli střední školy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.


Přijímání do vyšších ročníků


O přijetí do vyšších ročníků může rozhodnout ředitel školy. Ten také stanoví, za jakých podmínek a do kterého ročníku bude žák přijat.

Žádost o přijetí do vyššího ročníku vzdělávání musí být podána nejpozději do 31. srpna předcházejícího školního roku zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka. Přílohou žádosti musí být kopie ročníkových vysvědčení, v případě dokončeného studia vysvědčení o maturitní nebo závěrečné zkoušce v předchozím vzdělávání.

Kde nás najdeš?


Máš pocit, že něčemu nerozumíš?


Neváhej nám napsat nebo zavolat!


Zjisti kam