Výzva k podání nabídky – stavebnice vozidla

Michal Hynek Úřední deska

ZAKÁZKA: Stavebnice vozidla

Zadavatel: Střední škola technická Vysoké Mýto

1.      IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Střední škola technická Vysoké Mýto
Adresa sídla: Mládežnická 380, 566 01 Vysoké Mýto
IČO: 15028585
Osoby oprávněné jednat za zadavatele: Ing. Jitka Jiskrová MBA – ředitelka školy
Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Jitka Jiskrová MBA , tel. 603 261 838
Kontaktní osoba ve věcech výběrového řízení: Ing. Miloslav Tomášek, tel. 603 340 800  osoba pověřená zorganizováním výběrového řízení

2.      DRUH A PŘEDMĚT ZAKÁZKY
Jedná se o dodávku stavebnice vozidla
Jako kritérium pro hodnocení nabídek bude nejnižší nabídková cena.
Předpokládaná cena nabídky s DPH 300 000,- Kč

3.      ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (PODMÍNKY)
Specifikace: Stavebnice vozidla
Včetně:

 • Střecha  komplet
 • Střecha – bočnice pár
 • Střecha – lišta před skla
 • Osazení střechy
 • Vysoké sklo
 • Plexi štítky 2x 680
 • Topení
 • Ofuky 2x 250
 • Volant Luisi
 • Nába
 • Stěrače, motorek stěračů s pákováním
 • Stěrače, ramínko se stírátkem 2x
 • Úprava rámu pro uložení střechy
 • Zámek kapoty Aero sada
 • Nerez krytka hrdla nádrže (prstenec)
 • Nerez nástavec dvojitý

4.      LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, POMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
4.1.   Předložení nabídky
Nabídky se podávají písemně. Uchazeč podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.
Adresa pro doručení nabídek:
Střední škola technická Vysoké Mýto
Mládežnická 380
566 01 Vysoké Mýto
Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a textem: ,,NABÍDKA – NEOTEVÍRAT“. Na obálce musí být též uvedena kontaktní adresa uchazeče.
Součástí zpracované nabídky bude i návrh smlouvy o dílo.
Požadovaný termín dodání do 20.12.2020

4.2.   Lhůta pro podání nabídek:
Lhůta pro podání nabídky začíná dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídek, tj. dnem 27.10.2020 a končí dnem 12.11 2020 v 11:00 hod. Na nabídky doručené po uvedeném termínu nebude brán zřetel.

5.      POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
Podle § 53 odst. 4  ZZVZ  dodavatel prokáže splnění podmínek kvalifikace pro účely podání nabídky předložením dokladů o kvalifikaci v kopiích. Dodavatel může požadované doklady nahradit čestným prohlášením, z jehož obsahu je zřejmé, že splňuje zadavatelem požadované podmínky kvalifikace nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky dle § 87 ZZVZ.
Dále dodavatel předloží čestné prohlášení o tom, že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

6.      KOMPLEXNOST DODÁVKY
Uchazeč předloží nabídku na celý předmět zakázky. Zakázka není rozdělena na části.

7.      ZADÁVACÍ LHŮTA
Doba, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou: 90 dní

8.      ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ NABÍDKY
Nelze. Právní úkony elektronicky podepsané zaručeným elektronickým podpisem nelze činit

9.      POSOUZENÍ NABÍDEK
Po uplynutí lhůty komise jmenovaná ředitelkou posoudí, zda nabídka splňuje parametry uvedené v bodech 2 a 3 a dodržení lhůty pro podání nabídek.

10.  HODNOCENÍ NABÍDEK
Základním hodnocením kritériem je cena uvedená včetně DPH. Vítězem výběrového řízení bude nabídka splňující požadované parametry a s nejnižší uvedenou cenou včetně DPH.
Uchazeč musí v nabídce předložit specifikaci nabízeného vozidla jediný údaj rozhodný pro hodnocení nabídek. Jeho pozdější doplňování je dle § 46 ZZVZ nepřípustné.
Všem uchazečům bude následně zaslána informace o výsledku výběrového řízení s krátkým odůvodněním. Vítěz bude zároveň vyzván k podpisu kupní smlouvy.

11.  PRÁVO ZRUŠIT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení do doby uzavření smlouvy a žádný z uchazečů výběrového řízení nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v tomto řízení.

Ve Vysokém Mýtě dne  27. 10. 2020.
Střední škola technická Vysoké Mýto
Mládežnická 380
566 01 Vysoké Mýto

Dokumenty k zakázce:


Zadávací dokumentace – PROFIL ZADAVATELE